Tin Tức

Lễ Giỗ Tổ Hàn Bái lần thứ 95 sẽ được tổ chức vào lúc 3 giờ chiều ngày 6 tháng 5 năm 2023 tại trường Cannon Road Elementary School
Đọc Tiếp....

Lịch Sử - Truyền Bá Võ Nghệ

Vu Ba Oai Thầy Vũ Bá Oai

Tổ sư Hàn Bái thất lộc ngày mùng 6 tháng 3 âm lịch năm 1928, hưởng dương 39 tuổi. Vì ông mất sớm, tài nghệ của ông ít người hấp thu được. Trưởng tràng đời thứ nhất của Hàn Bái Đường là ông Nguyễn văn Đắc. Sau khi ông Đắc lên Lạng Sơn thì trách nhiệm được trao lại cho ông Vũ Bá Oai.